Vanessa G Williams Fashion Modeling #113461

    Vanessa G Williams model. Photoshoot of model Vanessa G Williams demonstrating Fashion Modeling.Fashion Modeling Photo #113464
    Vanessa G Williams model. Photoshoot of model Vanessa G Williams demonstrating Fashion Modeling.Fashion Modeling Photo #113464

    photographer Ken Chenny